Rà Soát Hộ Nghèo
Install Now
Rà Soát Hộ Nghèo
Rà Soát Hộ Nghèo

Rà Soát Hộ Nghèo

Rà Soát Hộ Nghèo

App Size: 27 MB
Release Date: 2021-10-20
Price: FREE
4.6
7 Ratings
Size
27 MB
Download on the App Store

Screenshots for App

iPhone
iPhone X
Việc tổng rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể và của ngƣời dân; phải đƣợc thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng và đời sống của nhân dân; tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ảnh sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thoát nghèo.
Show More
Show Less
Rà Soát Hộ Nghèo bản Update
2022-10-30 Version History
Tối ưu hoá hệ thống

~bdata company limited
More Information about: Rà Soát Hộ Nghèo
Price: FREE
Version: bản
Compatibility: Requires Yêu cầu phiên bản iOS 12 or later
Bundle Id: vn.bdata.hongheo
Size: 27 MB
Genre: News
Release Date: 2021-10-20
Last Update: 2022-10-30
Content Rating: 4+
Developer: bdata company limited
Language: Tiếng Anh -
All Apps & Games Created by: bdata company limited
Recent Releases Apps & Games
Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info. That's Fine